^Do góry
 • 1 REKRUTACJA 2021/2022
  Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2021/2022. Nasza szkoła jest jedną z najstarszych na Pradze Północ, istnieje od 1925 r. Oprócz bogatej tradycji szkołę wyróżnia wysoki poziom nauczania oraz sukcesy sportowe. Szczegóły dotyczące rekrutacji po lewej stronie w module REKRUTACJA 2021/2022. ZAPRASZAMY !
 • 2 O naszej szkole
  Nasza szkoła mieści się w dogodnej lokalizacji przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej oraz Kępnej, w niedużej odległości od stacji Metro Wileńska oraz stacji Warszawa Stadion. Uczniom zapewniamy nowoczesną bazę dydaktyczną - dobrze wyposażone sale lekcyjne i pracownie, dostęp do wielu ciekawych zajęć pozalekcyjnych oraz zaangażowaną kadrę pedagogiczną. W szkole funkcjonuje świetlica, stołówka oraz biblioteka z centrum multimedialnym.
 • 3 Stawiamy na sport
  Bezpośrednie sąsiedztwo obiektów takich jak basen i hala sportowa motywowały do podejmowania działań związanych ze sportem. Sukcesy w tej dziedzinie zaowocowały powstaniem klas sportowych. Wśród naszych absolwentów są m.in. wicemistrzowie Polski w koszykówce oraz medaliści i finaliści Mistrzostw Polski w pływaniu, mistrzowie tańca sportowego. Od wielu lat przy szkole prężnie działają kluby sportowe UKS i MKS „Jagiellonka”.
 • 4 Edukacja od najmłodszych lat
  Obecnie w naszej szkole funkcjonują oddziały przedszkolne /klasa "0"/ oraz kilkanaście oddziałów w klasach 1-3. Wsparcie edukacji wczesnoszkolnej zapewnia prężnie funkcjonująca świetlica. Naszym uczniom zapewniamy bardzo dobre warunki nauczania, bezpieczeństwo i wspaniałą atmosferę.
 • 5 ZAPRASZAMY !
  Wybierając naszą szkołę dokonujesz właściwego wyboru. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej witrynie internetowej lub otrzymać w sekretariacie. ************************************************** Tel. 22 619-17-54, e-mail: sekretariat@sp50.waw.pl, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa
baner

Patron

 Obecnie Patronem Szkoły Podstawowej nr 50 oraz Gimnazjum Sportowego nr 57 wchodzących w sklad Zespołu Szkół nr 45 jest
Królowa Jadwiga Andegaweńska.

 

Jadwiga Andegaweńska

 

 Życie

    
J
adwiga Andegaweńska, córka króla Węgier - Ludwika urodziła się około 1374 roku. Źródłowych, potwierdzonych informacji o jej życiu posiadamy niewiele. Pochodzenie, z jednego z najznakomitszych rodów średniowiecznej Europy, wpłynęło na staranne wychowanie i wykształcenie Jadwigi (władała podobno pięcioma językami, chętnie czytała i gromadziła książki). Z przekazów Jana Długosza dowiadujemy się, że była "... dziewicą tak przedziwnej piękności, jakiej wówczas świat cały nie znał".

     Nieco większy zasób wiadomości posiadamy o Jadwidze od chwili jej przybycia do Polski, w czerwcu 1384 r. Na mocy układu z 1374 roku między Ludwikiem Węgierskim a polskimi możnowładcami, objęła tron Królestwa Polskiego.

    W październiku 1384 r. nastąpiła koronacja Jadwigi w Katedrze Wawelskiej na króla Polski. Dzięki usilnym staraniom polskich możnowładców doszło do unieważnienia zobowiązań, jakie łączyły Jadwigę z Wilhelmem Habsburgiem - księciem austriackim. Długo poszukiwano kandydata na małżonka dla Jadwigi. Godnym ręki polskiej władczyni okazał się książę litewski Jagiełło. 

    Ceremonią zawarcia małżeństwa poprzedziła uroczystość chrztu świętego, podczas której Jagiełło otrzymał imię  - Władysław. Do zaślubin królowej Jadwigi i księcia litewskiego doszło 18 lutego 1386 roku. Cnoty królowej, opieka nad chorymi i biednymi zaskarbiły jej miłość i uwielbienie poddanych.

    Podczas swojego krótkiego panowania, królowa Jadwiga również aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym swego kraju, zabiegając nie tylko o spokój wewnętrzny, lecz także o sukcesy w polityce zagranicznej (w 1387 r. stanęła na czele polskiej wyprawy na Ruś, w 1897 r. była inicjatorką spotkania we Włocławku z wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego - Konradem von Jungingen).

    Królowa Jadwiga zmarła 15 lipca 1399 roku, trzy tygodnie po śmierci swej córeczki. Cały kraj pogrążył się w głębokiej żałobie. Pogrzeb odbył się 19 lipca 1399 roku. Doczesne szczątki królowej wraz z insygniami królewskimi spoczęły w Katedrze Wawelskiej. Opinia świętości jaka otaczała zmarłą sprawiła, że do grobu władczyni zaczęli przybywać pielgrzymi z prośbą o łaskę i wstawiennictwo. Kult oddawany w Krakowie Jadwidze - królowej, zatwierdził papież Jan Paweł II, wynosząc ją na ołtarze.

 

Zasługi

 

    Nieco wyidealizowana przez współczesnych, ale bez wątpienia wybitna postać Jadwigi, szybko stała się legendą. Z jej imieniem współcześni i potomni wiązali trzy wielkiej wagi wydarzenia:

- unię polsko – litewską

- chrystianizację Litwy

- odnowienie Uniwersytetu w Krakowie.

 

Jadwiga nie stworzyła własnego obozu politycznego, nie włączyła się w nurt dworskich i politycznych intryg. Jej zasługi jako "naturalnej pani królestwa" najtrafniej scharakteryzował Stanisław ze Skalbmierza: "Widzieliśmy jak była mądra w radzie, roztropna w postępowaniu, jak dbała o wszystko, co należało do Korony Polskiej".

    Królowa miała swój własny dwór, na którym gościli najwybitniejsi Polacy. Otaczał ją zawsze krąg międzynarodowych uczonych, prawników i teologów. Byli to między innymi: Maciej z Sandomierza - kanclerz królowej, Mikołaj z Gorzkowa - prawnik, Stanisław ze Skalbmierza - twórca polskiej szkoły prawa.

    Dwór Jadwigi był żywym ośrodkiem życia religijnego i intelektualnego. Królowa patronowała studiującym Polakom na Uniwersytecie Praskim. Z zainteresowaniami królowej - religijnymi i kulturalnymi - łączył się rozwój kultury książkowej. Jan Długosz pisał: "Wszystek umysł swój zajmowała modlitwą i czytaniem ksiąg".

    Mecenat Jadwigi objął też Kościół, z którym była silnie związana. Wspomagała finansowo działalność wielu klasztorów.

    Przekazy historyczne łączą z imieniem Jadwigi wielkie dzieło odnowienia Uniwersytetu Kazimierzowskiego. Dzięki jej staraniom uczelnia otrzymała w 1397 r. zgodę na otwarcie Wydziału Teologicznego, zaś po jej śmierci, z funduszy, które zapisał w testamencie, kontynuowano odbudowę uniwersytetu.

 

Królowa Jadwiga jako patronka szkoły

 

Wybitna osobowość, siła charakteru i świadome godne wypełnianie powierzonych obowiązków - pomimo młodego wieku - sprawiają, że królowe Jadwiga wydaje się być odpowiednią patronką dla naszej szkoły. Zasługi królowej dla rozwoju polskiej kultury, oświaty i podnoszenia poziomu intelektualnego, pozwalają nam sądzić, że dokonujemy właściwego wyboru. Przemawia za tym fakt, że jest ona postacią zasłużoną i znaną. Umiejscowienie szkoły przy ulicy Jagiellońskiej jest dodatkowym atutem. Uczniowie nie tylko słyszeli o królowej  Jadwidze i dynastii Jagiellonów, ale równieź potrafią wiele opowiedzieć o epoce, w której żyła.

 

~ Od Karola Wójcika do Królowej Jadwigi ~

- czyli historia imienia

 

    W styczniu 1965 roku Szkoła Podstawowa nr 50 otrzymała imię Karola Wójcika. Przemiany społeczne i polityczne zachodzące w naszym kraju sprawiły, że krytycznie ustosunkowano się do tej postaci. Decyzją Rady Pedagogicznej w 1994 roku zaprzestano używania imienia Karola Wójcika.

Przed dyrekcją i nauczycielami pojawił się jednak trudny problem do rozwiązania - jeżeli nie Karol Wójcik, to kto ? Najstarsza szkoła na Pradze Północ powinna mieć przecież swojego patrona w historii.

Po długich naradach i dyskusjach wybór padł na Alfreda Nobla. Jednak Fundacja jego imienia udzieliła nam odpowiedzi, że imię i nazwisko wielkiego uczonego - zgodnie z jego wolą - nie może patronować żadnej instytucji.

Do kwestii nadania imienia powrócono ponownie na wiosnę 1996 roku. Komisja ds. nadania imienia przedstawiła Radzie Pedagogicznej trzy propozycje: Jana Żabińskiego - założyciela i pierwszego dyrektora praskiego zoo, królowej Jadwigi Andegaweńskiej lub UNICEFU.

    W czasie plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 12.03.1996 r. przedstawiono powyższe propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem. W tajnym głosowaniu na patronkę szkoły wybrana zostaje królowa Jadwiga Andegaweńska - pierwsza żona Władysława Jagiełły, opiekunka uczonych, postać o nieskazitelnej opinii i charakterze. Propozycja ta została przyjęta przez uczniów i Radę Rodziców. We wrześniu 1996 r. rozpoczęły się żmudne przygotowanie do uroczystości nadania imienia. Dyrekcja szkoły nawiązała kontakt z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Królowej Jadwigi w Wołominie, w celu wymiany doświadczeń.

    Dzięki poszukiwaniom bibliotekarek Hanny Elertowicz i Krystyny Wielińskiej, biblioteka szkolna wzbogaciła się o wiele cennych pozycji poświęconych życiu i działalności Jadwigi. Małgorzata Zawadzka zebrała informacje źródłowe. Podczas godzin wychowawczych uczniowie poznawali postać i zasługi królowej, gromadzili materiały do specjalnych, klasowych kącików poświęconych przyszłej Patronce. Uczono się hymnu szkoły, który skomponował p. Roman Wawreczko.

   Jesienią 1996 roku uczniowie kilku klas odbyli autokarowe wycieczki do Krakowa, gdzie wędrowano śladami królowej. Podsumowaniem wiedzy, którą zdobyli uczniowie stał się konkurs szkolny pt. "Jadwiga, Jagiełło i ich epoka". W różnorodnych kategoriach konkursowych każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Powstały interesujące prace literackie, historyczne, plastyczne. Zgromadzony dorobek stworzył piękną wystawę.

    Nauczyciele języka polskiego, opiekun koła teatralnego i opiekunka klasy pierwszej opracowali część artystyczną uroczystości. Są to sceny przedstawiające życie i zasługi królowej Jadwigi. Ustalono, że należy tak pokierować pracami nad doborem odtwórców poszczególnych ról, aby wszystkie grupy wiekowe miały swoich reprezentantów.

Rodzice ufundowali sztandar, a dyrekcja dzięki środkom konta specjalnego mogła zamówić płaskorzeźbę Patronki. Wszyscy nauczyciele naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach - każdy stosownie do swych sił i możliwości.

25.04.1997 r. - Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 50

imienia Królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

  Od listopada 2003 r. Gimnazjum nr 57  staje się częścią  Zespołu Szkół nr 45, w którego skład wchodzi  Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi. Od tej pory uczniowie gimnazjum wspólnie z uczniami szkoły podstawowej uczestniczą w szkolnych uroczystościach oraz w konkursach wiedzy poświęconych patronce i epoce, w której żyła. W 2005 r.  Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców  podejmuje decyzję o wyborze jej jako patrona  dla gimnazjum. Uczniowie podczas godzin wychowawczych pogłębiają swoje wiadomości na temat życia oraz zasług Królowej, gromadzą materiały i urządzają klasowe kąciki poświęcone patronce, tworzą interesujące prace literackie, historyczne i plastyczne. Uczą się także hymnu szkoły.

 

We wrześniu 2007 r. na mocy Uchwały Rady m. st. Warszawy
Gimnazjum Sportowe nr 57 otrzymuje imię Królowej Jadwigi.

 

 

Jadwiga w twórczości naszych uczniów: